تا بروز رسانی اطلاعات صفحه

زمان باقی مانده است.

سال 1399

از دوشنبه 1399/05/27 الی جمعه 1399/12/29

هفته چهارم

دوشنبه 1399/05/27

#سرچشمه | عادی سالیانه

سرمایه گذاری مس سرچشمه

تصویب صورت های مالی سال ( دوره ) مالی منتهی به 1398/12/29

#کوثر | عمومی فوق العاده

بیمه کوثر

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
سه شنبه 1399/05/28

#دتماد | عمومی فوق العاده

تولید مواد اولیه داروپخش

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

#وسینا | عادی بطور فوق العاده

بانک سینا

تصویب صورت های مالی سال ( دوره ) مالی منتهی به 1398/12/29
چهارشنبه 1399/05/29

#کترام | عادی سالیانه

تولیدی کاشی تکسرام

تصویب صورت های مالی سال ( دوره ) منتهی به 1398/12/29 و انتخاب اعضای هیات مدیره

#وسبوشهر | عمومی فوق العاده

سرمایه گذاری استان بوشهر

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

#چکارن | عادی سالیانه

کارتن ایران

تصویب صورت های مالی سال ( دوره ) مالی منتهی به 1398/12/29

#تاپیکو | عادی سالیانه

سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین

تصویب صورت های مالی سال ( دوره ) مالی منتهی به 1399/02/31

#سامان | عادی سالیانه

بانک سامان

تصویب صورت های مالی سال ( دوره ) مالی منتهی به 1398/12/29
پنجشنبه 1399/05/30

#های وب | عادی سالیانه و عمومی

داده گستر عصر نوین

تصویب صورت های مالی سال ( دوره ) منتهی به 1398/12/29 و تغییر محل قانونی شرکت

#وسیلام | عادی بطور فوق العاده

سرمایه گذاری استان ایلام

تصویب صورت های مالی سال ( دوره ) مالی منتهی به 1398/06/31

#رمپنا | عادی سالیانه

گروه مپنا

تصویب صورت های مالی سال ( دوره ) مالی منتهی به 1399/01/31

هفته سوم

شنبه 1399/06/15

#ثعمرا | مجمع عمومی عادی سالیانه

عمران و توسعه شاهد

ساعت :  9 صبح

دستور جلسه

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی. تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 انتخاب حسابرس و بازرس قانونی انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار انتخاب اعضای هیئت‌مدیره تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره تعیین پاداش هیئت مدیره سایر موارد توضیحات: سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

#وسخراش | مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

سرمایه گذاری استان خراسان شمالی

ساعت : 11 صبح

دستور جلسه

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

#بهیر | مجمع عمومی عادی سالیانه

بین المللی سرمایه گذاری توسعه و تجارت هیرمند

ساعت : 10 صبح

دستور جلسه

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی. تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 انتخاب حسابرس و بازرس قانونی انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

#سخند | مجمع صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری سپهرخبرگان نفت

ساعت : 11 صبح

دستور جلسه

تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق – سایر بخش های امیدنامه

#زر | مجمع صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زر

ساعت : 14 ظهر

دستور جلسه

استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوقاستماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالیتصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سالانه صندوقتعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوقتصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق

تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق – هزینه های صندوق

سایر موارد

#وحکمت | مجمع عمومی عادی سالیانه

بیمه حکمت صبا

ساعت : 9 صبح

دستور جلسه

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی. تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 انتخاب حسابرس و بازرس قانونی انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره سایر موارد توضیحات: انتخاب اکچوئر رسمی اصلی و علی البدل و سایر موارد که در صلاحیت مجمع عادی سالیانه باشد.

#مهرگان بازار | مجمع صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مهرگان

ساعت : 14 ظهر

دستور جلسه

تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق

سایر موارد

#وسنا | مجمع عمومی فوق العاده

سرمایه گذاری نیروگاهی ایران

ساعت : 11 صبح

دستور جلسه

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه سایر موارد توضیحات: سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

#کایتا | مجمع عمومی فوق العاده

ایتالران

ساعت : 14 ظهر

دستور جلسه

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

یکشنبه 1399/06/16

#کروی | مجمع عادی بطور فوق العاده

توسعه معادن روی ایران

ساعت : 11 صبح

دستور جلسه

ستماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی. تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 انتخاب حسابرس و بازرس قانونی انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار انتخاب اعضای هیئت‌مدیره تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره تعیین پاداش هیئت مدیره

#بپاس | مجمع عمومی فوق العاده

بیمه پاسارگاد

ساعت : 10  صبح

دستور جلسه

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

#ملت | مجمع عمومی عادی

بیمه ملت

ساعت : 10  صبح

دستور جلسه

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی. تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 انتخاب حسابرس و بازرس قانونی انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره تعیین پاداش هیئت مدیره سایر موارد توضیحات: 1-اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود سال مالی 1398 2-انتخاب اکچوئر رسمی و علی البدل

#تمحرکه | مجمع عمومی عادی

ماشین سازی نیرومحرکه

ساعت : 10  صبح

دستور جلسه

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی. تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 انتخاب حسابرس و بازرس قانونی انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره سایر موارد توضیحات: با عنایت به ابلاغیه 104/31 مورخ 1398/12/20 ستاد ملی مبارزه با کرونا و سازمان بورس اوراق بهادار،برگزاری مجامع عمومی شرکت ها با حضور حداکثر 15 شخص حقیقی یا حقوقی مقدور می باشد . لذا با توجه به محدودیت های موجود امکان مشاهده همزمان مجمع از طریق مراجعه به لینک instagram.com/nmt.co میسر می باشد.

#شسم | مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

تولید سموم علف کش

ساعت : 9 صبح

دستور جلسه

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

#وشمال | مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال

ساعت : 14 ظهر

دستور جلسه

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی. تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 انتخاب حسابرس و بازرس قانونی انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

#وحکمت | مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

بیمه حکمت صبا

ساعت : 9 صبح

دستور جلسه

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی. تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 انتخاب حسابرس و بازرس قانونی انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات: انتخاب اکچوئر رسمی و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده باشد.

دوشنبه 1399/06/17

#آرمان | مجمع عمومی عادی سالیانه

بیمه آرمان

ساعت : 10 صبح

دستور جلسه

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی. تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 انتخاب حسابرس و بازرس قانونی انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره سایر موارد توضیحات: 1-تعیین اکچوئرویا اکچوئرهای رسمی طبق آیین نامه 78 شورایعالی بیمه 2-تعیین حق حضور اعضاء کمیته ها 3-سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

سه شنبه 1399/06/18

#تکشا | مجمع عمومی عادی سالیانه

گسترش صنایع و خدمات کشاورزی

ساعت : 10 صبح

دستور جلسه

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی. تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 انتخاب حسابرس و بازرس قانونی انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار انتخاب اعضای هیئت‌مدیره تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

#خریخت | مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم

صنایع ریخته گری ایران

ساعت : 15 ظهر

دستور جلسه

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی. تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 انتخاب حسابرس و بازرس قانونی انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات: سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

#افق | مجمع عمومی عادی سالیانه

فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

ساعت : 10 صبح

دستور جلسه

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی. تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 انتخاب حسابرس و بازرس قانونی انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

#اتکام | مجمع عمومی فوق العاده

بیمه اتکایی امین

ساعت : 8 صبح

دستور جلسه

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

چهارشنبه 1399/06/19

#زشریف | مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

کشت و صنعت شریف آباد

ساعت : 10 صبح

دستور جلسه

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

سایر موارد

#کترام | مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم

تولیدی کاشی تکسرام

ساعت : 8 صبح

دستور جلسه

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی. تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 انتخاب حسابرس و بازرس قانونی انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار انتخاب اعضای هیئت‌مدیره تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره تعیین پاداش هیئت مدیره سایر موارد توضیحات: سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

پنجشنبه 1399/06/20

#بورس | عمومی عادی سالیانه

بورس اوراق بهادار تهران

ساعت :15 ظهر

دستور جلسه

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی. تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 انتخاب حسابرس و بازرس قانونی انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار انتخاب اعضای هیئت‌مدیره تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

#بورس | مجمع عمومی فوق العاده

بورس اوراق بهادار تهران

ساعت :17 ظهر

دستور جلسه

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه اصلاح مفاد اساسنامه جهت فراهم آوردن امکان انتخاب سامانه کدال به عنوان روش مجاز انتشار اطلاعیه ها به شکل الکترونیکی

سایر موارد

هفته اول

!

هیچ مطلبی یافت نشد

متاسفیم، مطلبی مرتبط با جستجوی شما پیدا نشد.

!

هیچ مطلبی یافت نشد

متاسفیم، مطلبی مرتبط با جستجوی شما پیدا نشد.