مهارت ها

PHP/HTML/CSS
Node js / React.js
Fundamental Analyst
Graphic Design / Photoshop
Network engineering
Security

روابط عمومی

پشتیبانی فنی ، تولید محتوا و تحلیلگر بنیادی
  • خلاق و پر انرژی
  • سرپرست تیم تولید محتوا و گرافیک منتخب بازار
  • تحلیلگر بنیادی
  • برنامه نویس و کارشناس شبکه
  • سرپرست تیم فناوری اطلاعات و امنیت منتخب بازار
  • هم بنیان گذار منتخب بازار